banner

主辦單位: 致理科技大學 創新設計學院
會議主席: 創新設計學院 王年燦院長
召集人:    資訊管理系 呂崇富主任
 
                 商務科技管理系 蔡緒浩主任  
                 多媒體設計系 王年燦主任
聯絡人:   黃信博老師、黃亭郡秘書

 
聯絡方式:
電話:
      02-2257-6167 #1367、1368
傳真:       02-2256-6431
Email:      cidchihlee@gmail.com
Save