Honorary Chairman of the Conference:

Dr. Ju-Long Chen, Chihlee University of Technology President

President:

Nien-Tsan Wang, College of Innovation and Design, Chihlee University of Technology

The head of committee:

Freya H. Lin, Head of Department of Information Management
Chih-Wei Yang, Head of Department of Commerce Technology and Management
Shu-Fen Huang, Head of Department of Multimedia Design

Program Committee (Alphabetical order):

Huay Chang, Shu-Ping Chang, Chia-Hui Chang, Li-Ping Chao, Kuang-Cheng Chen, Ming-Yuh Chen, Wei-Hong Chen, Shih-Lun Chen, Wein-Shung Chen, Yi-Kai, Chen, Chun-Nien Chi, Pei-Yuan Chuang, Chueh-Chih Chung, Yu-Ping Hsseh, Li-Ly Hsu, Hsin-Po Huang, I.M Hwang, Ruei-Jie Hong, Yang-Ta Kao, Song-Lian Kang, Cheng-Chin Lin, Cheng-Ping Lin, Freya H. Lin, Yu-Hong Lin, Yuh-Chi Lin, Pin-Ju Liu, Jian-Wen Peng, Chi-Hung Su, Min-Yi Tu, Hsiang-Yun Tsao, Hsin-Jung Tsai, Te-Hua Wang, Yen-Hui Wang, Chih-Wei Yang, Xuan-Zhe Yang, Wan-Lin You, Yu-Ren Yan

Conference Programme Committee:

I-Jhen Chou, Ting-Jyun Huang, ,Jia-Ying Lin, Shan-Jie Jhang, Yun-Yi Sun, Jheng-Yi Huang